Ημερίδα Αγωνισμάτων Κλειστού Στίβου στη μνήμη της Μαύρας Παπαλάμπρου

Share

Ακολουθεί η προκήρυξη της διοργάνωσης:

«Από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου
προκηρύσσεται
Ημερίδα Αγωνισμάτων Κλειστού Στίβου
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020

Κλειστό Προπονητήριο Στίβου Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΒΟΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ  (Λαδόπουλου) –  ΠΑΤΡΑ

Β. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ.

  1. ΑΝΔΡΩΝ (2000 και άνω): 60μ.- 60μ. ΕΜΠ.- ΜΗΚΟΣ- ΤΡΙΠΛΟΥΝ- ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ.
  2. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2000 και άνω): 60μ.- 60μ. ΕΜΠ.- ΜΗΚΟΣ- ΤΡΙΠΛΟΥΝ- ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ.
  3. Κ20 ΑΝΔΡΩΝ (2001 – 2002):      60μ. ΕΜΠ.
  4. Κ18 ΑΝΔΡΩΝ (2003 – 2004):      60μ. – 60μ. ΕΜΠ. – ΜΗΚΟΣ  – ΥΨΟΣ.
  5. Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2003 – 2004): 60μ. – 60μ. ΕΜΠ. – ΜΗΚΟΣ  – ΥΨΟΣ.
  6. Κ16 ΑΓΟΡΙΑ (2005 -2006 – 2007*): 60μ. – 60μ. ΕΜΠ. – ΜΗΚΟΣ  – ΥΨΟΣ.
  7. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (2005 – 2006 – 2007*): 60μ. – 60μ. ΕΜΠ. – ΜΗΚΟΣ  – ΥΨΟΣ.

*Στην κατηγορία των Κ16 επιτρέπεται η συμμετοχή και των αθλητών –τριών της κατηγορίας Κ14 που έχουν γεννηθεί το 2007 με βάση τις Τεχνικές Διατάξεις του ΣΕΓΑΣ μόνο στα αγωνίσματα: 60μ., Μήκος & Ύψος.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ  και  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν μόνο οι αθλητές- τριες που είναι εγγεγραμμένοι σε Σωματεία Μέλη του ΣΕΓΑΣ και φέρουν μαζί τους έγκυρα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας καθώς και Πιστοποίηση της Υγείας τους, σύμφωνα με τα παρακάτω.

2. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 14.00΄ στα γραφεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου ηλεκτρονικά με αποστολή στο e-mail: [email protected] του συνημμένου εντύπου δήλωσης.

Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται : το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ολογράφως και όπως ΑΚΡΙΒΩΣ αναφέρεται στο δελτίο, το ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και το  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του προπονητή.

Διευκρινίσεις:

• Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα εγγραφής (Word)). Παρακαλούνται τα σωματεία να συμπεριλάβουν στη δήλωση συμμετοχής τους αθλητές- τριες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες και όχι αυτούς – αυτές που δεν πρόκειται να συμμετάσχουν.

• Δηλώνονται και αγωνίζονται μόνο οι αθλητές- τριες που τα δελτία τους έχουν εκδοθεί από το  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και βρίσκονται στην κατοχή του σωματείου.

• Κανένας αθλητής- τρια που έχει δελτίο αθλητικής  ιδιότητας σε Σύλλογο στίβου, δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα αν δεν έχει εγγράφως δηλωθεί από το Σύλλογο στον οποίο ανήκει.

• Οι αθλητές και αθλήτριες που είναι από ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου και οι οποίοι- ες, εάν δεν έχουν εκδοθεί  μέχρι τότε τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα μπορούν να δηλωθούν με τον αριθμό του Πρακτικού απόφασης της μετεγγραφής τους, αλλά για να αγωνιστούν θα πρέπει να παρουσιάσουν επίσημο αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους και φυσικά θεωρημένη την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

• Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το Σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

• Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι εγκεκριμένες  από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Σωματείου,  γεγονός που πιστοποιείται με την υπογραφή και το Ονοματεπώνυμο Νόμιμου εκπροσώπου αυτού.

• Ο εκπρόσωπος του Σωματείου κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να έχει μαζί του αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής που έχει υποβληθεί.

ΣΤ.   ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην Αίθουσα Κλήσης 45΄ πριν την τέλεση του αγωνίσματος τους, προκειμένου να δηλώσουν την παρουσία τους προ-σκομίζοντας απαραίτητα το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας για να παραλάβουν τον αριθμό συμ-μετοχής τους και να γίνεται υποχρεωτικά η πιστοποίηση της Υγείας τους. Έτσι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και έχουν θεωρημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή.

(Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού περί της Κάρτας Υγείας Αθλητή, οι οποίες αναφέρονται στο Νόμο 4479/2017 (άρθρο 4, παρ. 1, ΦΕΚ 3254/Β/8.8.2018) έχουν τεθεί σε ισχύ (έχει λήξει η παράταση που είχε δοθεί μέχρι τις 31/7/2019), και εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1.  Η  έκδοση  της   κάρτας   υγείας   των  αθλητών   είναι   υποχρεωτική   και  αποτελεί  προϋπόθεση   για   τη   συμμετοχή   τους   στις προπονήσεις και σε όλους τους αγώνες της οικείας Ομοσπονδίας, ισχύει δε για ένα (1) έτος από την έκδοσή της ή τη  θεώρησή της.

2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

3. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε αθλητή στον αγώνα.

Τέλος και σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (γνωστού ως ‘GDPR’) και τους ενεργούς αθλητές-τριες των οποίων το δελτίο έχει εκδοθεί πριν την 25η Μαΐου 2018, για να γίνει δεκτή η συμμετοχή τους πρέπει να έχουν εφαρμοσθεί από το Σωματείο τους τα όσα αναφέρονται στο έγγραφό μας 499/17-12-2019 και στο έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 4636/29-10-2019 (υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης αθλητή- τριας και η σχετική δήλωση του εκπροσώπου του Σωματείου).

Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν αυστηρά όλα τα παραπάνω και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα συμμετέχοντα που δεν προσκομίζει όλα τα παραπάνω.

Ζ.    ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα διαδοχικά ύψη στο Άλμα σε Ύψος και Άλμα επί Κοντώ, μπορούν να μεταβληθούν μετά τις δηλώσεις συμμετοχής  των αθλητών, από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου.

2. Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του αγώνα και τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

3. Σε ΚΑΝΕΝΑ αθλητή- τρια δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σε αγώνισμα που δεν ανήκει στα επίσημα αγωνίσματα της κατηγορίας του.

4. Οι αθλητές- τριες μπορούν να αγωνιστούν σε ΔΥΟ (2) αγωνίσματα, εκτός από τους αθλητές και αθλήτριες Κ16, οι οποίοι  δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε δύο (2) δρομικά αγωνίσματα.

5. Όλοι οι δρόμοι θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές.

6. Προσοχή: στα οριζόντια άλματα οι αθλητές-τριες όλων των κατηγοριών θα έχουν δικαίωμα τεσσάρων (4) προσπαθειών στο άλμα σε μήκος και (6) προσπαθειών στο άλμα τριπλούν. Έξι προσπάθειες στο άλμα σε μήκος θα επιχειρήσουν επίσης οι 3 προηγούμενοι μετά την 4η προσπάθεια από τις κατηγορίες Ανδρών – Κ18 Ανδρών & Γυναικών – Κ18 Γυναικών.

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :

Δεν θα καλυφθούν σε κανένα σύλλογο έξοδα μετακίνησης.

Θ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ :

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου της WORLD ATHLETICS (πρώην IAAF) έκδοσης 2020 – 2021 καθώς και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ

Ι. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ Τεχνικός Υπεύθυνος του αγώνα ορίζεται ο κ. Δημήτρης Ορφανόπουλος, Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

Ακολουθεί η πλήρη προκήρυξη με το ωρολόγιο πρόγραμμα:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ανόπαια Ατραπός 2024
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα
Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου «Αίγαγρος» 2024
Δείτε τις πληροφορίες της διοργάνωσης
Back to Top
runnermagazine.gr
CLOSE
Μετάβαση στο περιεχόμενο