Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού τόπου www.runnermagazine.gr, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία All About Running. 
Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.runnermagazine.gr, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των όρων χρήσης. 

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.runnermagazine.gr αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας All About Running και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. H All About Running, δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα. 
Η χρήση της παρούσας ή οιασδήποτε υπηρεσίας αυτής μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουσδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.runnermagazine.gr

1. Συναίνεση Χρήστη
Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του www.runnermagazine.gr. Επιπλέον δεσμεύεται όπως συμμορφώνεται με τους κανόνες του και απέχει από κάθε χρήση του www.runnermagazine.gr , η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.

2. Περιορισμοί Χρήσης της Υπηρεσίας 
Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της Υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου. Απαγορεύεται η χρήση της Υπηρεσίας για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET και αντίκεινται στη NETIQUETTE (κώδικας συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή συνόλου της Υπηρεσίας. 

3. Aδεια 
H χρήση της Υπηρεσίας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/ και υπηρεσιών του www. runnermagazine.gr, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή των Όρων Χρήσεως της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου της Υπηρεσίας, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος. 

4. Περιορισμός Ευθύνης 
Η χρήση του www.runnermagazine.gr γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως οποιαδήποτε εγγύηση. Η Δικαιούχος καταβάλει προσπάθειες, ώστε το www.runnermagazine.gr να περιέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Δεν δεσμεύεται όμως σε καμία περίπτωση ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του www.runnermagazine.gr ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναδιανείμει οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών κόμβων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο www.runnermagazine.gr. Η Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του www.runnermagazine.gr και αφορούν άλλες εταιρίες. Επιπλέον ο χρήστης συμφωνεί ότι η Δικαιούχος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.runnermagazine.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. 

5. Πνευματική Ιδιοκτησία
To περιεχόμενο του www.runnermagazine.gr ανήκει στην All About Running ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων του www.runnermagazine.gr ή εκπομπή του www.runnermagazine.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου. 

6. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους
Το www.runnermagazine.gr περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.runnermagazine.gr και συνεπώς το www.runnermagazine.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το www.runnermagazine.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση. Η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από τo
www.runnermagazine.gr

7. Αποζημίωση 
Ο χρήστης δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της All About Running οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την All About Running, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.


8. Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Eλληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων Χρήσης ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των Όρων Χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών κατά το Ελληνικό Δίκαιο.

9. Πολιτική Cookies

Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως με κάθε ανάγνωση σελίδας του runnermagazine.gr, αποθηκεύονται στο site πληροφορίες μη προσωπικές (cookies) με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου εμφάνισης της ιστοσελίδας, καθώς και την ταχύτερη προβολή της. Τα cookies των χρηστών δεν αποθηκεύονται στο διακομιστή του runnermagazine.gr και δεν καταγράφονται σε αυτά προσωπικά δεδομένα των χρηστών παρα μόνο εάν ο χρήστης δώσει πρώτα την συγκατάθεση του.

Χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι cookies:

 • Βασικά/Αναγκαία
  Απαραίτητα για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας όπως της σύνδεσης και χρήσης των λειτουργιών της ιστοσελίδας.
 • Λειτουργικότητας
  Απαραίτητα για την αυτόματη σύνδεση του χρήστη στις λειτουργίες της ιστοσελίδας.
 • Social media
  Cookies που χρησιμοποιούνται απο τα social networks facebook, twitter, instagram, youtube etc. όταν ο χρήστης κάνει μια ενέργεια σε αυτά (πχ. Like ή share) μέσα απο την ιστοσελίδα του runnermagazine.gr
 • Στόχευσης-Διαφημίσεων (ζητείται συγκατάθεση)
  Απαραίτητα για την εμφάνιση προσωποποιημένων λειτουργιών, και στοχευμένης διαφήμισης.
  Σε περίπτωση που θέλετε να σβήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies και την όποια συγκατάθεση έχετε δώσει από αυτά, μπορείτε να το κάνετε μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας (Clear All Cookies).
  Εάν χρειαστεί να αποθηκευτεί κάποιο προσωπικό δεδομένο στα Cookies αυτο θα είναι κρυπτογραφημένο και ανώνυμο.

10. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

To runnermagazine.gr στα πλαίσια του GDPR έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών για να τηρήσει το νέο πλαίσιο κανόνων που ισχύουν.
Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679)

Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το runnermagazine.gr ζητάει την ρητή συγκατάθεσή των χρηστών του ώστε να τηρεί τα παρακάτω στοιχεία τους με σκοπό: την χρήση της ιστοσελίδας, των λειτουργιών αυτής ώς μέλους, την παραγγελία προϊόντων, την αποστολή ενημερωτικών newsletters και την επικοινωνία μαζί τους.

Ποιά προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιεί το runnermagazine.gr
α) Δεδομένα χρηστών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση χρέωσης, τηλέφωνο, email) οι οποίοι γίνονται μέλη της ιστοσελίδας μέσω της εγγραφής του runnermagazine.gr για το σκοπό και μόνο της διεκπεραίωσης της παραγγελίας απο το ηλεκτρονικό κατάστημα
β) Δεδομένα τραπεζικού λογαριασμού χρησιμοποιούνται για το σκοπό και μόνο της διεκπεραίωσης της παραγγελίας απο το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω τραπεζικής κατάθεσης/εμβάσματος
*Στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για τις παραγγελίες μέσω κάρτας δεν αποθηκεύονται στο runnermagazine.gr αλλά μόνο στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας (gateway πληρωμών)
γ) Email χρηστών οι οποίοι εγγράφονται στη λίστα newsletter
δ) Δεδομένα (Cookies, IP, Προσωπικοί αναγνωριστές (user identifiers)) για την βελτίωση και εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, προσωποποιημένου περιεχομένου και ανάλυση κίνησης-χρήσης της ιστοσελίδας
ε) Σχόλια χρηστών. *Τα σχόλια χρηστών διευκρινίζεται οτι δεν θεωρούνται ώς προσωπικά δεδομένα και θεωρούνται δημόσια δεδομένα που δίνει ένας χρήστης με τη βούληση του.
Ο διαχειριστής και ο ιδιοκτήτης του runnermagazine.gr δύναται κατα την δική του κρίση να μην εγκρίνει, απενεργοποιήσει ή σβήσει ένα σχόλιο χρήστη και ακόμα και να αποκλείσει και τον ίδιο τον χρήστη, εφόσον δεν τηρεί και σέβεται τους κανόνες της ιστοσελίδας

*To runnermagazine.gr δεν χρησιμοποιεί και δεν αποθηκεύει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – Σκοπός

 • Το email των χρηστών χρησιμοποιείται για λόγους επικοινωνίας του runnermagazine.gr προς τους χρήστες του, για την ανάκτηση και αλλαγή των στοιχείων τους σε περίπτωση που ξεχάσουν τον κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα, καθώς και για την αποστολή newsletter μόνο εφόσον έχουν δηλώσει οτι θέλουν να το λαμβάνουν
 • Ο κωδικός λογαριασμού ειναι κρυπτογραφημένος και τον γνωρίζει μόνο ο χρήστης.
 • Όταν ένας χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα και επιλέξει “Να με θυμάσαι” δημιουργείται ένα μοναδικό κρυπτογραφημένο cookie (χωρίς προσωπικά στοιχεία ή άλλα δεδομένα). Για να το σβήσει μπορεί να κάνει αποσύνδεση απο το λογαριασμό του στον περιηγητή που το έχει ζητήσει.
 • Τα προσωπικά στοιχεία που δίνουν οι χρήστες σε περίπτωση παραγγελίας προϊόντων απο το ηλεκτρονικό κατάστημα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή των προϊόντων αυτών. Σε οποιοδήποτε σημείο της αλληλογραφίας με το site για θέματα παραγγελιών, το site είναι υποχρεωμένο να προσφέρει στο χρήστη όλη τη σχετική ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται για την εν λόγω διαδικασία.
 • Η IP, οι προσωπικοί αναγνωριστές και τα cookies χρησιμοποιούνται για την προσωποποίηση λειτουργιών του ιστοτόπου, την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων και την ανάλυση της κίνησης και της χρήσης της ιστοσελίδας.

Αποθήκευση και διάρκεια χρήσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται στην Βάση Δεδομένων, και στο σύστημα αρχείων (file system) του runnermagazine.gr στον διακομιστή της ιστοσελίδας.
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για όσο καιρό ο χρήστης έχει δώσει το δικαίωμα χρήσης τους (συγκατάθεση – consent) βάση των κανόνων GDPR και στα πλαίσια του παρόντος εγγράφου.
Ο χρήστης μπορεί ανα πάσα στιγμή να ζητήσει την αλλαγή, ενημέρωση ή διαγραφή τους.
Τα cookies μπορούν να διαγραφούν ανα πάσα στιγμή θελήσει ο χρήστης μέσα απο τη λειτουργία διαγραφής του browser του.

Χρήση των δεδομένων του runnermagazine.gr απο τρίτους
Κανένα προσωπικό δεδομένο και για κανένα λόγο δεν δίνεται σε τρίτους πριν την ρητή συγκατάθεση των χρηστών της ιστοσελίδας.

Δικαιώματα χρηστών στα πλαίσια του GDPR
Το runnermagazine.gr τηρώντας τους κανόνες του νέου κανονιστικού πλαισίου του GDPR δίνει τη δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα και για όλους τους χρήστες στα παρακάτω

Δικαίωμα πρόσβασης και φορητότητα των δεδομένων (review and download personal data)
Κατόπιν επιβεβαιωμένου αιτήματος, μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει ο κανονισμός GDPR ο χρήστης μπορεί να λάβει όλα τα δεδομένα του

Αλλαγή δεδομένων (data altering – changing)
Ανα πάσα στιγμή και μέσα από το προφίλ ή απο τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του ή να ζητήσει κάποια αλλαγή τους

Αναίρεση δικαιώματος χρήσης των δεδομένων (remove consent)
Κατόπιν αιτήματος μέσα απο τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή μέσα απο το προφίλ του ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων του ή να αλλάξει τον τρόπο χρήσης
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ NEWSLETTER
Ο χρήστης δύναται να αλλάξει τον τρόπο χρήσης του email στο αν θα δέχεται ή όχι newsletter
(για την διαγραφή απο το newsletter μπορεί να στείλει email στο [email protected] ή να επικοινωνήσει για αυτό τον σκοπό μέσω της φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας και να ζητήσει διαγραφή)

Διαγραφή δεδομένων – λογαριασμού (data deletion – right to be forgotten)
Κατόπιν αιτήματος προς το runnermagazine.gr μέσα απο τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την πλήρη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων του.
Για την διαγραφή των cookies και την αναίρεση συγκατάθεσης που έχει δώσει ο χρήστης μέσω αυτών, μπορεί να διαγράψει ανα πάσα στιγμή τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser του.

Backup δεδομένων
Για λόγους backup, failover και disaster recovery και μόνο (αποθήκευσης, ανάκτησης σε περίπτωση απρόσμενης καταστροφής και αυξημένης ασφάλειας των δεδομένων), τα δεδομένα μεταφέρονται και διατηρούνται και σε ένα άλλο διακομιστή αποθήκευσης δεδομένων.
Τα δεδομένα backup διατηρούνται για 30 ημερες, και κατόπιν διαγράφονται.
Τα δεδομένα τρίτων παρόχων διαφήμισης διατηρούνται στην υποδομή του εκάστοτε παρόχου όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω.

Τοποθεσία και πρόσβαση δεδομένων
Σε όλα τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τους παραπάνω σκοπούς, πρόσβαση έχουν μόνο ο τεχνικός διαχειριστής και οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του runnermagazine.gr.

Η τοποθεσία των διακομιστών του runnermagazine.gr είναι στην Γερμανία και στον πάροχο (Hosting provider):

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen, Deutschland
Τα δεδομένα τρίτων παρόχων διαφήμισης διατηρούνται στην υποδομή του εκάστοτε παρόχου όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω.

Ασφάλεια δεδομένων
Το runnermagazine.gr σε συνεργασία με τον πάροχο hosting Hetzner Online GmbH, έχει δώσει έμφαση στην τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας της ιστοσελίδας και των δεδομένων που αυτή τηρεί, όπως και για την αποτροπή κακόβουλων επιθέσεων και λογισμικού.

Συγκεκριμένα
Έχει εφαρμοστεί κρυπτογράφηση των δεδομένων μιας κατεύθυνσης (όπου αυτο είναι εφικτό)
Οι προσωπικοί κωδικοί των χρηστών είναι κρυπτογραφημένοι
Όλες οι επικοινωνίες με την ιστοσελίδα γίνονται κρυπτογραφημένα απο ενδιάμεσους μέσω πρωτοκόλλου SSL
Η πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα γίνεται μόνο από τον τεχνικό διαχειριστή (admin) του συστήματος και πάντα μόνο μέσα από κρυπτογραφημένη σύνδεση πρωτοκόλλου SSH.
Το λειτουργικό σύστημα και όλη η υποδομή του runnermagazine.gr έχει προσφάτως ανανεωθεί σε τελευταία έκδοση λογισμικού του λειτουργικού της συστήματος, μαζί με όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις των επιμέρους λογισμικών που χρησιμοποιούνται
Σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση, γίνονται αυτοματοποιημένοι και manual έλεγχοι έλεγχοι ακεραιότητας και ασφάλειας στα αρχεία και στην κατάσταση του συστήματος

11. Πολιτική Διαφημίσεων

Το runnermagazine.gr εμφανίζει στους χρήστες του διαφημίσεις μέσω των υπηρεσιών Google DFP, Google Adsense και άλλους παρόχους διαδικτυακής διαφήμισης που αναφέρονται παρακάτω.

Όλες οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στην πρώτη περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα είναι ανώνυμες (non personalised ads serving), εκτός και αν οι χρήστες δώσουν την συγκατάθεση τους για την εμφάνιση στοχευμένων και προσωποποιημένων διαφημίσεων. Στην περίπτωση αυτή δύναται να καταγραφεί απο τον εκάστοτε πάροχο διαφήμισης και άλλη πληροφορία του χρήστη όπως η IP του, cookies ή τυχόν προσωπικοί αναγνωριστές του (user identifiers). Οποιαδήποτε χρήση ή αποστολή cookies από τους παρόχους διαφήμισης γίνεται για την βελτίωση της εμφάνισης και της απόδοσης της εκάστοτε διαφήμισης.

Άλλοι πάροχοι
Οι παρακάτω πάροχοι, μετά από την συγκατάθεση των χρηστών, δύναται να καταγράφουν την IP, cookies ή άλλους προσωπικούς αναγνωριστές (user identifiers).
Για να δείτε τους “Πάροχους Περιεχομένου” πατήστε το link Απόρρητο κάτω δεξιά στο site

Όροι Συνδρομών:

– Το περιοδικό αποστέλλεται στους συνδρομητές 4 φορές το χρόνο.

– Οι συνδρομές ξεκινούν είτε από το τρέχον τεύχος είτε από το επόμενο τεύχος που κυκλοφορεί τη στιγμή που θα γίνει η εξόφληση του ποσού της συνδρομής. Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αγοράς ο συνδρομητής μπορεί να επιλέξει από ποιο τεύχος επιθυμεί να ξεκινήσει η συνδρομή του.

– Ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων από την παραλαβή του 1 ου τεύχους του. Σε αυτή την περίπτωση και μετά την επιστροφή του 1ου τεύχους δικαιούται επιστροφή των χρημάτων ολόκληρης της συνδρομής. Η τρόπος επιστροφής των χρημάτων είναι ανάλογος του τρόπου που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της συνδρομής από αυτόν και συγκεκριμένα: α) σε τραπεζικό λογαριασμό* από τον οποίο έγινε η πληρωμή από τον συνδρομητή β) σε τραπεζικό λογαριασμό* αν η πληρωμή με μετρητά. Σε αυτήν την περίπτωση ο συνδρομητής θα πρέπει να αποστείλει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού με email στο [email protected], γ) πίστωση στη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε.

* Τα τραπεζικά έξοδα σε περίπτωση πληρωμής από άλλη από τις συνεργαζόμενες τράπεζες βαρύνουν τον συνδρομητή και στην περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής.

– Η διανομή του περιοδικού γίνεται μέσω εταιρείας courier. Η εταιρεία μας, δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις.

– Η αποστολή των τευχών εκτός Ελλάδας γίνεται μόνο με το ταχυδρομείο.

– Η κάθε τρέχουσα προσφορά συνδρομής καταργεί κάθε προηγούμενη.

– Μετά την αποστολή του τελευταίου τεύχους της συνδρομής, ο συνδρομητής θα ενημερώνεται με email για τη λήξη της. Η συνδρομή θα ανανεώνεται όταν ο συνδρομητής κάνει την εξόφληση του ποσού για τη νέα περίοδο με έναν από τους τρόπους πληρωμής της επιλογής του, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η συνδρομή θα διακόπτεται.