Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού τόπου www.runnermagazine.gr, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία All About Running. 
Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.runnermagazine.gr, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των όρων χρήσης. 

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.runnermagazine.gr αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας All About Running και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. H All About Running, δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα. 
Η χρήση της παρούσας ή οιασδήποτε υπηρεσίας αυτής μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουσδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.runnermagazine.gr

1. Συναίνεση Χρήστη
Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του www.runnermagazine.gr. Επιπλέον δεσμεύεται όπως συμμορφώνεται με τους κανόνες του και απέχει από κάθε χρήση του www.runnermagazine.gr , η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.

2. Περιορισμοί Χρήσης της Υπηρεσίας 
Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της Υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου. Απαγορεύεται η χρήση της Υπηρεσίας για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET και αντίκεινται στη NETIQUETTE (κώδικας συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή συνόλου της Υπηρεσίας. 

3. Aδεια 
H χρήση της Υπηρεσίας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/ και υπηρεσιών του www. runnermagazine.gr, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή των Όρων Χρήσεως της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου της Υπηρεσίας, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος. 

4. Περιορισμός Ευθύνης 
Η χρήση του www.runnermagazine.gr γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως οποιαδήποτε εγγύηση. Η Δικαιούχος καταβάλει προσπάθειες, ώστε το www.runnermagazine.gr να περιέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Δεν δεσμεύεται όμως σε καμία περίπτωση ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του www.runnermagazine.gr ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναδιανείμει οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών κόμβων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο www.runnermagazine.gr. Η Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του www.runnermagazine.gr και αφορούν άλλες εταιρίες. Επιπλέον ο χρήστης συμφωνεί ότι η Δικαιούχος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.runnermagazine.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. 

5. Πνευματική Ιδιοκτησία
To περιεχόμενο του www.runnermagazine.gr ανήκει στην All About Running ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων του www.runnermagazine.gr ή εκπομπή του www.runnermagazine.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου. 

6. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους
Το www.runnermagazine.gr περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.runnermagazine.gr και συνεπώς το www.runnermagazine.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το www.runnermagazine.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση. Η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από τo
www.runnermagazine.gr

7. Αποζημίωση 
Ο χρήστης δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της All About Running οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την All About Running, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.


8. Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Eλληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων Χρήσης ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των Όρων Χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών κατά το Ελληνικό Δίκαιο.

Όροι Συνδρομών:

– Οι συνδρομές ξεκινούν από το επόμενο τεύχος που κυκλοφορεί τη στιγμή που θα γίνει η εξόφληση του ποσού της συνδρομής.

– Για την «Αντικαταβολή με courier» σε περίπτωση συνδρομής θα πρέπει να γίνει η εξόφληση όλου του ποσού της συνδρομής (συν τα έξοδα της αντικαταβολής) κατά την παραλαβή του 1ου τεύχους από τον συνδρομητή.

– Ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων από την παραλαβή του 1 ου τεύχους του. Σε αυτή την περίπτωση και μετά την επιστροφή του 1ου τεύχους δικαιούται επιστροφή των χρημάτων ολόκληρης της συνδρομής. Η τρόπος επιστροφής των χρημάτων είναι ανάλογος του τρόπου που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της συνδρομής από αυτόν και συγκεκριμένα: α) σε τραπεζικό λογαριασμό* από τον οποίο έγινε η πληρωμή από τον συνδρομητή β) σε τραπεζικό λογαριασμό* αν η πληρωμή με μετρητά. Σε αυτήν την περίπτωση ο συνδρομητής θα πρέπει να αποστείλει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού με email στο info@runnermagazine.gr, γ) πίστωση στη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε.

* Τα τραπεζικά έξοδα σε περίπτωση πληρωμής από άλλη από τις συνεργαζόμενες τράπεζες βαρύνουν τον συνδρομητή και στην περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής.

– Η διανομή του περιοδικού γίνεται μέσω εταιρείας courier. Η εταιρεία μας, δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις.

– Η αποστολή των τευχών εκτός Ελλάδας γίνεται μόνο με το ταχυδρομείο.

– Η κάθε τρέχουσα προσφορά συνδρομής καταργεί κάθε προηγούμενη.

– Μετά την αποστολή του τελευταίου τεύχους της συνδρομής, ο συνδρομητής θα ενημερώνεται με email για τη λήξη της. Η συνδρομή θα ανανεώνεται όταν ο συνδρομητής κάνει την εξόφληση του ποσού για τη νέα περίοδο με έναν από τους τρόπους πληρωμής της επιλογής του, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η συνδρομή θα διακόπτεται.